PRIVACY BELEID

TOESTEMMINGSVERKLARING PERSOONSGEGEVENS

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ’AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:
1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens
2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie ( EU )
Inge de Heij en Leo Lambers bijgenaamd van der Heijden van Centrum de Laurier hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Inge de Heij en Leo Lambers bijgenaamd van der Heijden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt , deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Gebruik van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door centrum de Laurier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinde , facturering
– Communicatie over de opdracht
Voor bovenstaande doelstellingen kan Centrum de Laurier de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– Geslacht
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E- mail adres
– Geboortedatum
– Woonplaats
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode waarin u klant bent van Centrum de Laurier en daarna nog in de financiële administratie gedurende 5 jaar.
Inge de Heij en Leo Lambers bijgenaamd van der Heijden van Centrum de Laurier , Moordhuizen 11, 6626KH te Alphen ( GLD ) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doorlezen van ons Privacy beleid , vragen heeft hierover, kunt u telefonisch contact opnemen via 06-30093963

Voor akkoord gelezen,
DATUM HANDTEKENING

Share This