Algemene Voorwaarden Centrum “De Laurier”.

Artikel 1.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten die Centrum “De Laurier”, adres: Moordhuizen 11, 6626KH te Alphen (Gld), in het kader van haar bedrijf aangaat.

Artikel 2. Bevestiging.
2.1. Reserveringen worden mondeling, telefonisch dan wel per mail bevestigd. ‘De Laurier’ behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de reservering bij overmacht.
2.2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3. Website.
De Laurier biedt de mogelijkheid om activiteiten, geheel kosteloos, via een nieuwsbrief en via de agenda, eventueel voorzien van een link, op de website van “ De Laurier “ te publiceren. S.v.p. tekst aanleveren in Word (half A viertje), foto’s (alleen vierkante) in JPG. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt maakt is artikel 4, onvoorwaardelijk, van toepassing.

Artikel 4. Annuleringsregeling.
4.1. Intentie.
Om een optimale bezettingsgraad te waarborgen en annuleringen zo goedkoop mogelijk te maken hanteren wij gunstige voorwaarden. In de huidige tijd, waarin deelnemers vaak laat inschrijven voor workshops e.d. lijkt het ons gewenst dat met deze regeling het verlies voor de huurder en verhuurder wordt beperkt.
4.2. Indien, na contact met de huurder, de boeking geplaatst is op de web.site, www.centrumdelaurier.nl, is de boeking definitief bevestigd. Als na plaatsing de huurder alsnog annuleert, is de huurder 25 % van het boekingsbedrag verschuldigd aan “De Laurier”.

Artikel 6.
6.1. Roken is binnenshuis niet toegestaan, noch in en rondom de stallen.
6.2. In de workshopruimte is het niet toegestaan om schoenen te dragen. S.v.p. wel sloffen.
6.3. In de workshop ruimte is het toegestaan om zelf meegebrachte lunches te nuttigen. Het is verboden om drank e.d., met uitzondering van water, te nuttigen tijdens sessies op het vloerkleed.
6.4. Meegebrachte paarden/pony’s dienen te zijn ingeënt tegen influenza, vrij te zijn van ziektes en recentelijk te zijn ontwormd.
6.5. Voor gebruik van onze accommodatie wordt verwacht van een ieder om ons calamiteiten plan in te zien, na te leven, dan wel zich hierover te laten informeren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
7.1.” De Laurier “is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder(s), noch door gebruikers, gasten, cursisten of cliënten. Dit geldt zowel voor mogelijke materiele alsook voor eventuele psychische- emotionele- fysieke schade of klachten ontstaan ten gevolge van het verblijf, ten gevolge van de door huurder(s) en eigenaar aangeboden activiteiten, tijdens, voor of na deelname, zowel binnen als buiten onze accommodatie.
7.2. Parkeren is geheel op eigen risico.
7.3.” De Laurier” is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(s) aanwezige kleding en/of andere goederen, en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. De schade is voor rekening en risico van de huurder, gast, cursist, cliënt.
7.4. De huurder en gast(en) zorgen zelf voor een WA- en ongevallenverzekering.
7.5.” De Laurier” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade en gevolgschade als gevolg van het gebruik van een van onze diensten. Alle aansprakelijkheid binnen deze voorwaarden strekken zich uit tot zowel het gebruik van geregistreerde gebruikers als dat van niet geregistreerde bezoekers.
7.6.” De Laurier” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van” De Laurier “.
7.7. “De Laurier” is niet gehouden tot vergoeding van schade, winstderving, schade als gevolg van uitval- onbereikbaarheid- storingen- uitlekken van vertrouwelijke gegevens, of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gebruikers van” De Laurier”.
7.8. Huurder en gebruikers dienen ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en terreinen en aan de aanwezige zaken.
7.9.” De Laurier” heeft het recht de door haar geconstateerde schade in de gehuurde ruimte(s) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(s) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
7.10. Huurder en gebruikers zien erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, worden gebezigd, tenzij hiervoor door” De Laurier “toestemming is verleend.
7.11. Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder en/of gebruiker(s).
7.12. Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.
7.13. Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart “ De Laurier “geheel van enige aanspraak van in dit artikel genoemden van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van” De Laurier” ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.

Share This